Všeobecné obchodné podmienky Internetového obchodu terrabike.sk

(ďalej len ako „VOP“)

Prevádzkovateľom Internetového obchodu umiestneného pod doménou terrabike.sk je:

Názov:                                    SUNHORSE, s.r.o.

Sídlo:                                      Červenej armády 75, 039 01 Turčianske Teplice

IČO:                                        36 621 382

IČ DPH:                                  SK2021754691

Bankové spojenie:                IBAN : SK56 0900 0000 0051 4757 2006, SWIFT:GIBASKBX
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 20649/L, v ktorej mene koná Peter Kviatkovský, konateľ spoločnosti

E-mail:                                   info@terrabike.sk

Tel. číslo:                               (+421) 919 469 288

(ďalej len ako ,,Predávajúci“).

 

I. Základné ustanovenia, pojmy

 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy je na jednej strane Predávajúci a na druhej strane Spotrebiteľ. Ďalej upravujú postup a podmienky nákupu Tovaru Spotrebiteľom, podmienky predaja a nákupu Tovaru a práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na Internetovej adrese http://www.terrabike.sk/ (ďalej v texte len ako „Internetový obchod“).
  • Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
  • Príjemca – osoba, ktorej sa má Tovar dodať, ak je odlišná od Spotrebiteľa. Údaje Príjemcu sa uvádzajú ako „Adresa doručenia“.
  • Tovar – predmet kúpy a predaja, ktorý je ponúkaný prostredníctvom Internetového obchodu.
  • Objednávka – úkon, resp. súbor úkonov Spotrebiteľa robených v Internetovom obchode, ktorého výsledkom je vyjadrenie vôle Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v Internetovom obchode – uzatvoriť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.
  • Cena – celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH, vrátane ceny dopravy.
  • VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky Internetového obchodu.
  • Kúpna zmluva - zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa Tovaru prezentovaného v Internetovom obchode.
  1. Spotrebiteľ podaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých súčasťou sú aj podmienky reklamácie , a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 1. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ a tieto VOP určité právne vzťahy neupravujú, riadia sa právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom Zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, Zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 2. V prípade, ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ tak, ako je definovaný Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov riadia sa vzťahy medzi takýmto zákazníkom a Predávajúcim primerane týmito VOP a Zákonom č. 513/1991 Z. z. - Obchodný zákonník, v platnom znení. Práva, ktoré v zmysle Zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov patria výlučne spotrebiteľom, a sú na prospech spotrebiteľom takýmto zákazníkom nepatria. Predávajúci môže takéhoto zákazníka vyzvať, aby s ním uzatvoril osobitnú kúpnu zmluvu, kde budú upravené ich vzájomné práva a povinnosti odlišne od týchto VOP.

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho a uzatvára s Predávajúcim Kúpnu zmluvu s využitím rozhrania Internetového obchodu Predávajúceho.
 2. Popis Tovaru najmä jeho hlavných vlastností, jeho cena sú uvedené pri Tovare, resp. v Internetovom obchode. Ceny Tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v Internetovom obchode.
 3. Nákup Tovaru cez Internetový obchod nie je podmienený registráciou Spotrebiteľa v Internetovom obchode.
 4. Pri registrácii je Spotrebiteľ povinný vyplniť nasledovné údaje, ktoré od neho Predávajúci vyžaduje:
  • Meno a priezvisko / Názov firmy
  • Bydlisko /Sídlo, IČO, DIČ
  • Telefón
  • E-mail
  • Spôsob platby
  • Spôsob dodania Tovaru
  • Adresa dodania Tovaru
 1. Pri registrácii a pri objednávaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Uvedené údaje je Spotrebiteľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Spotrebiteľom sú Predávajúcim považované za správne a pravdivé, ak sa nepreukáže opak. Ak Spotrebiteľ uvedie zjavne nepravdivé, vymyslené alebo zjavne nesprávne údaje, alebo sa tieto údaje neskôr ukážu ako nepravdivé, nesprávne alebo vymyslené má Predávajúci právo odmietnuť uzatvoriť s takým Spotrebiteľom Kúpnu zmluvu a Objednávku, aj ak mu už bola doručená, zrušiť (stornovať).
 2. Ak sa Spotrebiteľ rozhodne registrovať sa v Internetovom obchode, bude mu na ním udanú e-mailovú adresu doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačný odkaz. Spotrebiteľ kliknutím na odkaz aktivuje svoje konto v Internetovom obchode.
 3. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup ku svojmu elektronickému kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri ďalších nákupoch prihlasovať v Internetovom obchode. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou pridelených prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v Internetovom obchode.
 4. Spotrebiteľ objednáva Tovar podľa pokynov uvedených v Internetovom obchode.
 5. Po stlačení tlačidla ,,Pridať do košíka“ pri vybranom Tovare sa objednaný Tovar pridá do virtuálneho nákupného košíka Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie. Pri zadávaní Objednávky si Spotrebiteľ vyberie Tovar, počet kusov Tovaru, spôsob platby za Tovar a spôsob doručenia Tovaru.
 6. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob doručenia Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 7. V celkovej Cene Objednávky je započítaná aj cena za dopravu a balenie Tovaru.
 8. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla označeného ako ,,Objednať s povinnosťou platby“. Pred stlačením označeného tlačidla je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím políčka s textom ,,Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami a s podmienkami spracovania osobných údajov.“
 9. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla ,,Objednať s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/ bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru a celkovej Cene, ktorú sa Spotrebiteľ zaväzuje Predávajúcemu uhradiť. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne.
 10. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka registrovaná v systéme Internetového obchodu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú uviedol pri registrácii, potvrdenie resp. prijatie jeho Objednávky s informáciami o Objednávke.
 11. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa predošlého bodu VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi, sa Kúpna zmluva považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za uvedenú  Cenu. Všetky Objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné.
 12. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení Ceny Tovaru v Internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Objednávateľovi Tovar za celkom zjavne chybnú Cenu alebo za iných, zjavne chybných podmienok. Predávajúci informuje Objednávateľa o chybe bez zbytočného odkladu a zašle mu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku ktorá sa bude považovať za návrh na uzatvorenie novej kúpnej zmluvy alebo dodatku k nej.
 13. Uzavretá Kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu maximálne jedného roka od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, a to za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Spotrebiteľ prehlasuje, že informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú im dostatočne zrejmé z týchto VOP, kde je potrebný proces zrozumiteľne popísaný.

III. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru niektorým so spôsobov určeným Objednávateľom v Objednávke a to:
  • osobný odber na výdajnom mieste Predávajúceho (v Ružomberku, Banskej Bystrici alebo Turčianskych Tepliciach) alebo
  • zaslanie kuriérom, poštovným podnikom alebo iným spôsobom na adresu dodania určenú Spotrebiteľom
 2. Predávajúci účtuje za dodanie Tovaru prepravné náklady vo výške závislej od Spotrebiteľom vybraného spôsobu dodania Tovaru a aktuálnej ceny prepravy účtovanej Predávajúcemu prepravcom. O cene prepravy je Spotrebiteľ informovaný pred uzatvorením Kúpnej zmluvy, v rámci vytvárania jeho Objednávky, pri výbere spôsobu prepravy. Prepravné náklady nie sú účtované pri osobnom odbere Tovaru.
 3. Predávajúci dodá Tovar spravidla do 5 pracovných dní od doručenia mu platnej Objednávky, resp. od autorizácie Objednávky Predávajúcim.
 4. V prípade akýchkoľvek výnimočných situácii a požiadaviek Spotrebiteľa alebo Príjemcu ohľadne termínu a lehoty doručenia je možná ústna dohoda medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom alebo Príjemcom na telefónnom čísle (+421) 919 469 288 alebo na e-mailovej adrese info@terrabike.sk.
 5. V prípade výpadku informačného systému (systému Internetového obchodu), technických problémov alebo akýchkoľvek iných ďalších nepredvídaných udalostí a okolností ktoré by Predávajúcemu znemožňovali dodať Tovar v obvyklej lehote, Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie doby doručenia v dôsledku takýchto okolností, bezodkladne o takých okolnostiach informuje Spotrebiteľa, a prípadne individuálne dohodne so Spotrebiteľom predĺženie lehoty dodania.
 6. Spotrebiteľ je povinný Tovar prevziať pri jeho dodaní, na adrese ktorú uviedol v Objednávke, a pokiaľ Tovar má byť doručený Príjemcovi ktorý nie je totožný so Spotrebiteľom, je povinnosťou Spotrebiteľa zabezpečiť prevzatie Tovaru takýmto Príjemcom na mieste udanom ako „Adresa doručenia“. Dodaním Tovaru Spotrebiteľovi alebo Príjemcovi sa záväzok Predávajúceho dodať Tovar považuje za splnený.
 7. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať Tovar, vrátane jeho obalu alebo zabezpečiť jeho skontrolovanie Príjemcom ihneď po doručení v prítomnosti osoby poverenej doručením Tovaru (kuriér, zamestnanec poštovného podniku a pod.) alebo Predávajúceho. V prípade zistenia vady Tovaru alebo vady jeho obalu je Spotrebiteľ alebo Príjemca povinný uviesť toto poškodenie do potvrdenia o prevzatí Tovaru a Tovar s vadou prevziať alebo odmietnuť prevziať dodaný Tovar s vadou. V prípade prevzatia Tovaru s vadou je Spotrebiteľ oprávnený uplatniť si reklamáciu postupom podľa týchto VOP.
 8. Za poškodenie Tovaru pri preprave zodpovedá dopravca, pretože dodávaný Tovar je vždy poistený. Predávajúci na základe záznamu o poškodení v potvrdení o prevzatí Tovaru odstráni vadu Tovaru, poskytne Spotrebiteľovi zľavu z ceny Tovaru, alebo v prípade neodstrániteľných vád dodá Spotrebiteľovi nový (náhradný) Tovar.
 9. V prípade, ak Spotrebiteľ alebo Príjemca odmietne prevziať doručovaný Tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Predávajúci. V prípade neprevzatia Tovaru s vadou, alebo vrátenia Tovaru s vadou Spotrebiteľom alebo Príjemcom nemá Spotrebiteľ nárok na vrátenie Ceny. Objednávateľ alebo Príjemca má právo si v Predávajúcim stanovenej lehote objednať Tovar v rovnakej hodnote ako bol Tovar neprevzatý kvôli jeho vade.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo doručeniu objednaného Tovaru Spotrebiteľovi alebo Príjemcovi. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Spotrebiteľ už zaplatil kúpnu Cenu, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia, že nastali závažné okolnosti podľa tohto bodu VOP.

IV. Platobné podmienky

 1. Všetky ceny Tovaru v Objednávke aj na stránke Internetového obchodu sú uvedené vrátane DPH. Cenu objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
  • bezhotovostne, prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK56 0900 0000 0051 4757 2006
  • bezhotovostne, platobnou kartou prostredníctvom niektorej z platobných brán tretích strán
  • v hotovosti pri prevzatí Tovaru (dobierka),
  • na splátky, s využitím služieb spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí Tovaru, ak bol medzi Zmluvnými stranami dohodnutý ako spôsob dodania osobný odber Tovaru
 2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiadny poplatok.
 3. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho alebo prijatia hotovosti prepravcom, či pracovníkom prevádzky Predávajúceho.
 4. V prípade platby platobnou kartou, prostredníctvom platobnej brány postupuje Kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 5. V prípade nákupu s využitím služieb Home Credit Slovakia, a.s. si:
  • Spotrebiteľ vyberie Tovar, a tento vloží do košíka na Internetovom obchode
  • Vyplní údaje Objednávky, spôsob dopravy, a ako spôsob platby vyberie „Splátkový predaj HOME CREDIT“
  • Po dokončení objednávky bude presmerovaný na webové sídlo spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.
 6. Predávajúci upozorňuje, že využitie služieb spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. sa riadi osobitnými obchodnými podmienkami určovanými touto spoločnosťou, nie Predávajúcim. Spotrebiteľ využitím služieb tejto spoločnosti zakladá osobitný právny vzťah medzi ním, a touto spoločnosťou, odlišný od Kúpnej zmluvy s Predávajúcim uzatváranej prostredníctvom Internetového obchodu. Obchodné podmienky tejto spoločnosti sú dostupné na www.homecredit.sk/vop/ru.

V. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Tovaru)

 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v zmysle Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov nie je možné odstúpiť od Kúpnej zmluvy pokiaľ objednaným Tovarom je
  • Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa,
  • Tovar vyrobený na mieru
  • Tovar určený osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
  • Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  • Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • Tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 2. V prípade iného Tovaru, ako je uvedené v predošlej bode týchto VOP, je Spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to:
  • bez udania dôvodu kedykoľvek pred odoslaním Tovaru Spotrebiteľovi. V prípade odstúpenia týmto spôsobom, vráti Predávajúci Spotrebiteľovi Cenu (ak už bola uhradená), a to do 3 pracovných dní od doručenia mu odstúpenia od Kúpnej zmluvy, prevodom na účet Spotrebiteľa. Spotrebiteľovi sa za takéto odstúpenie neúčtujú žiadne sankcie ani poplatky súvisiace so zrušením (stornom) jeho Objednávky.
  • v lehote 14 dní od prevzatia Tovaru – a to aj bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
  • v predĺženej, 30 dňovej lehote od prevzatia Tovaru, za podmienky, že Spotrebiteľ vráti Predávajúcemu Tovar výlučne v originálnom obale, nepoužitý, neopotrebovaný, neznečistený a kompletný. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v tejto lehote nie je možné pri Tovare, ktorý Spotrebiteľ získal zdarma (darček), a ani pri Tovare, ktorý Spotrebiteľ získal v rámci reklamačného konania (výmena za nový kus)
 3. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí Spotrebiteľ odoslať odstúpenie Predávajúcemu počas plynutia vyššie uvedených lehôt.
 4. Spotrebiteľ pri odstúpení od Kúpnej zmluvy uvedie svoje meno a číslo objednávky.
 5. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ využiť vzorový formulár k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy poskytovaný Predávajúcim, vzorový formulár odstúpenia od zmluvy ktorý je prílohou k Zákonu č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, e-mail, SMS alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy telefonicky. Písomné odstúpenie od Kúpnej zmluvy zašle Spotrebiteľ na e-mailovú alebo doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP.
 6. Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od Kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť Tovar do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Spotrebiteľ, ak sa s Predávajúcim nedohodli inak. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom akým ich od kupujúceho prijal, ak sa Spotrebiteľ a Predávajúci nedohodnú inak. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, ako mu Spotrebiteľ Tovar odovzdá alebo preukáže, že mu Tovar odoslal.
 7. Tovar musí vrátiť Spotrebiteľ Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom ktoré bolo nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Nárok na náhradu škody vzniknutej na Tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Spotrebiteľa na vrátenie Ceny.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu
  • vypredania zásob,
  • nedostupnosti Tovaru
  • keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru prerušil výrobu alebo dovoz Tovaru
  • keď zistí, že nie je schopný dodať Tovar Spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo za Cenu ktorá je uvedená v Internetovom obchode, ak sa so Spotrebiteľom nedohodne na odlišných podmienkach
  • Spotrebiteľ neprevezme Tovar ani do 14 dní odkedy mu bol dostupný
 9. Predávajúci o odstúpení od Kúpnej zmluvy bezodkladne informuje Spotrebiteľa prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti mu v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom akým ich od neho prijal.

VI. Záruka

 1. Ak má po prevzatí Tovar nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho kvalita, množstvo a  alebo akosť zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o nedostatky Tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá.
 2. Predajca poskytuje na ním predávaný nový Tovar záruku v zákonnej dobe, teda v trvaní 24 mesiacov od prevzatia Tovaru. Uvedené platí len pre prípady, kedy Tovar Predajca predáva Spotrebiteľovi, nie inému podnikateľovi.
 3. Na žiadosť Spotrebiteľa vydá Predávajúci potvrdenie o poskytnutí záruky v písomnej forme – vo forme záručného listu. Záručným listom môže Predávajúci stanoviť podmienky, za ktorých poskytne na konkrétny Tovar záruku v dobe dlhšej, ako je stanovená týmito VOP alebo osobitnými predpismi. Záručný list obsahuje obchodné meno Predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 4. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky Tovaru ktoré vznikli
  • používaním a opotrebovaním Tovaru
  • nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom, najmä zaobchádzanie v rozpore s návodom na použitie (pokynmi výrobcu)
  • mechanickým poškodením Tovaru
  • prevádzkou v nevhodných podmienkach
  • neoprávneným zásahom do Tovaru
  • živelnou pohromou (v dôsledku vplyvu vyššej moci)
 5. Predávajúci upozorňuje Spotrebiteľov, že záručná doba a životnosť tovaru nie sú totožné pojmy. Životnosť tovaru je ovplyvnená spôsobom a intenzitou používania a v niektorých prípadoch môže vypršať skôr ako záručná doba.
 6. Za nesprávne zaobchádzanie v zmysle bodu 4.2. tohto článku VOP sa rozumie najmä, no nie výlučne zaobchádzanie s Tovarom, obsluha Tovaru, používanie Tovaru aj len z časti v rozpore s pokynmi výrobcu, teda v rozpore s manuálom, návodom na obsluhu, príručkou alebo inými obdobnými inštrukciami.
 7. Uplatnenie nárokov z vád Tovaru (reklamačné konanie) sa riadi článkom VII. týchto VOP – Reklamačným poriadkom.

VII. Reklamačný poriadok

 1. Pokiaľ má  Tovar vady, Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru v zmysle Záruky (článok VI. VOP) a platných predpisov SR a Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť u Predávajúceho reklamáciu a to:
  • osobne, v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho na nasledovných adresách
   • Rudohorská 12, 974 11 Banská Bystrica
   • Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
   • Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok
   • (https://www.terrabike.sk/predajne.xhtml)
  • s využitím niektorej z prepravných spoločností, zaslaním Tovaru na adresu:

Sunhorse s.r.o.,
Terrabike.sk
Reklamačné oddelenie
Horné Rakovce 1447
039 01 Turčianske Teplice

 1. V prípade uplatnenej reklamácie je Spotrebiteľ povinný uviesť dôvody reklamácie, opísať nedostatky ktoré podľa neho Tovar má, a prípadne priložiť fotodokumentáciu, na ktorej je vidieť nedostatok v kvalite, balení alebo iných vlastnostiach dodaného Tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že v záujme rýchleho a hospodárneho vybavenia reklamácie resp. ukončenia reklamačného konania bude Spotrebiteľ k uplatneniu reklamácie prednostne používať reklamačný formulár, ktorý je prílohou týchto VOP.
 2. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie predloží doklad o nákupe Tovaru.
 3. Reklamačné konanie začína uplatnením reklamácie postupom podľa tohto článku VOP a doručením reklamovaného Tovaru Predávajúcemu a reklamačného formulára alebo iného obdobného dokumentu, z ktorého obsahu bude vyplývať uplatnenie reklamácie u Predávajúceho.
 4. O prijatí Tovaru na reklamáciu (uplatnenie reklamácie) vydá Predávajúci Spotrebiteľovi potvrdenie, toto potvrdenie sa vydá bez zbytočného odkladu. Pri uplatnení reklamácie Predávajúci poučí Spotrebiteľa (prostredníctvom poverených zamestnancov) o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka a týchto VOP, najmä o práve žiadať reklamáciu vybaviť opravou, výmenou, vrátením ceny a poskytnutím zľavy z ceny Tovaru.
 5. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje Predávajúci, podľa toho, ktorý spôsob vybavenia reklamácie preferuje Spotrebiteľ. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných odo dňa uplatnenia reklamácie, a v odôvodnených prípadoch, najmä keď sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie Tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví, a to najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia resp. odo dňa doručenia Tovaru Predávajúcemu.
 7. Predávajúci vydá Spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí reklamácie.
 8. Predávajúci vydá Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného Tovaru, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 9. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 10. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 11. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľovi nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 12. Reklamačné konanie týkajúce sa Tovaru, ktorý sa má doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy je Predávajúcemu doručené Oznámenie o uplatnení reklamácie a reklamovaný Tovar.
 13. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Predávajúci podľa Občianskeho zákonníka a aj podľa Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ak sa kupujúceho vzťahuje (keď kupujúci je spotrebiteľom).
 14. Vybavením reklamácie sa rozumie
  • ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru
  • výmena Tovaru
  • vrátenie Ceny Tovaru
  • vyplatenie primeranej zľavy z ceny Tovaru
 15. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru ktoré si Spotrebiteľ neuplatnil do konca záručnej doby Tovaru, ani za oneskorené dodanie Tovaru zavinené poskytnutím neúplných údajov alebo nesprávnych údajov Spotrebiteľom. Rovnako nezodpovedá za poškodenie Tovaru kuriérom alebo osobou poverenou doručením Tovaru (poštovým doručovateľom a pod.) ak poškodenie bolo zrejmé už pri doručení Tovaru a Spotrebiteľ ho nereklamoval u doručovateľa rovnako tak nezodpovedá ani za vady Tovaru vzniknuté používaním Tovaru v nevhodných podmienkach, alebo prostredí, rovnako za vady Tovaru zapríčinené neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar. Vady Tovaru vzniknuté poškodením Tovaru, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, návode či obdobnom dokumente alebo v rozpore so všeobecnými zásadami obvyklého používania Tovaru.
 16. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 17. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Internetová adresa: soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov dostupnom na Internetovej adrese www.mhsr.sk. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, webová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

VIII. Osobitné ustanovenia o nadštandardných službách

 1. Predávajúci umožňuje Spotrebiteľom spolu s kúpou Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu, ktorým sú bicykle (ďalej len ako „Bicykel“), objednať si aj nadštandardné služby. Nadštandardné služby, pokiaľ nie je v Internetovom obchode uvedené inak, spočívajú najmä v: 
  • kompletnom zostavení Bicykla, a 
  • v jeho doručení v zostavenom stave Spotrebiteľovi
  • (ďalej len ako „Nadštandardné služby“).
 1. Tento článok VOP upravuje osobitosti v právach a povinnostiach Spotrebiteľa a Predávajúceho pri poskytovaní Nadštandardných služieb Spotrebiteľovi. Poskytnutie Nadštandardných služieb sa primeranie riadi týmito VOP, s odchýlkami uvedenými v tomto článku VOP.
 2. Poskytnutie Nadštandardných služieb Predávajúcim Spotrebiteľovi sa považuje za doplnkovú zmluvu vo význame § 2 ods. 5 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“), a na jej základe je Spotrebiteľovi poskytnutá služba, ktorá priamo súvisí s Kúpnou zmluvou ktorej predmetom je aj dodanie Tovaru-Bicykla.
 3. Spotrebiteľ môže v rámci vytvárania svojej Objednávky prejaviť záujem, a záväzne si u Predávajúceho objednať Nadštandardné služby. Cena Nadštandardnej služby je uvedená v Internetovom obchode, je Spotrebiteľovi oznámená v rámci vytvárania jeho Objednávky, a následne je zahrnutá v celkovej Cene.
 4. Poskytnutie Nadštandardných služieb si môže Spotrebiteľ objednať v prípade, ak je predmetom Kúpnej zmluvy aj dodanie Bicykla, alebo viacerých Bicyklov. Samostatné objednanie Nadštandardných služieb, bez nákupu Bicykla nie je možné.
 5. Potvrdením Objednávky, ktorej súčasťou je aj poskytnutie Nadštandardných služieb sa Predávajúci zaväzuje, že v čase uvedenom v rámci systému Internetového obchodu, oznámenom Spotrebiteľovi pri vytváraní Objednávky, za odplatu (cenu Nadštandardnej služby):
  • zostaví Spotrebiteľom objednaný Bicykel, a
  • doručí Spotrebiteľovi zostavený Bicykel
 6. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy ku ktorej boli objednané aj Nadštandardné služby, resp. bola uzatvorená doplnková zmluva vo význame § 2 ods. 5 Zákona, berie na vedomie, že s poukazom na § 8 ods. 5 Zákona:
  • napriek tomu bude povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za Nadštandardné služby, ak už došlo k ich poskytnutiu
  • bude povinný znášať náklady na vrátenie Bicykla Predávajúcemu (prepravné)
  • bude zodpovedať za zníženie hodnoty Bicykla v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti
 7. Spotrebiteľ berie na vedomie, že lehota na dodanie Tovaru uvedená v čl. III VOP sa predlžuje o čas potrebný na riadne poskytnutie Nadštandardných služieb.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.2022, kedy boli i uverejnené na Internetovej stránke Predávajúceho www.terrabike.sk a uplatňujú sa na zmluvy uzavreté po tomto dátume. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP rušiť, meniť, upravovať s tým, že na už uzavreté zmluvy sa budú vzťahovať VOP platné a účinné v čase uzavretia Kúpnej zmluvy.
 2. V prípade zmluvných vzťahov s cudzím prvkom je rozhodným právom právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok Tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.
 3. Predávajúci nie je zodpovedný za nedoručenie e-mailových správ Spotrebiteľovi, ani Príjemcovi z dôvodu že e-mailová adresa na ktorú Predávajúci alebo jeho systém automatizovane odosielal e-mailovú správu bola uvedená nesprávne.
 4. Spotrebiteľ odoslaním svojej Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP.
 5. Prílohou VOP je vzorový formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vzorový reklamačný formulár

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

uzatvorenej medzi spotrebiteľom a

SUNHORSE, s.r.o., Červenej armády 75, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 621 382,IČ DPH: SK2021754691, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 20649/L, v ktorej mene koná Peter Kviatkovský, konateľ spoločnosti (ďalej len ako „Terrabike“)

Terrabike týmto v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov poučuje spotrebiteľov o práve odstúpiť od zmlúv uzatvorených na diaľku alebo uzatvorených mimo prevádzkových priestorov Terrabike (ďalej len ako „Zmluva“).

Právo na odstúpenie od zmluvy

 • Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete Tovar.
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese

SUNHORSE, s.r.o.,

Červenej armády 75

039 01 Turčianske Teplice

E-mail: info@terrabike.sk

Tel. číslo: (+421) 919 469 288

 • Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, a ktorý je tiež priložený k tomuto poučeniu.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 • Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
 • Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • Platba za zakúpený Tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 • Zašlite nám Tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE

FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY NA STIAHNUTIE